Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45





Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

ДОКЛАДИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН
ОТНОСНО СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИЯИЯЕ-БАН

(1) ПОДРОБЕН ДОКЛАД ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН от чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов от м. март 2018 г.

     Съдържание на доклада по глави:
     А. НЕРЕДНОСТИ ВЪВ ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА
     Б. ПРОБЛЕМИ В НАУЧНАТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА ПОЛИТИКА
     В. АДМИНИСТРАТИВНИ БЕЗОБРАЗИЯ
     Г. КАДРОВА ПОЛИТИКА - НЕРЕДНОСТИ
     Д. ИЯИЯЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГУБИ ЕКСПЕРТНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ
     От ЗАКЛЮЧЕНИЕТО:
"Свидетели сме как пред нашите очи ИЯИЯЕ постепенно ЗАЛЯЗВА като международно разпознаваем и водещ национален център за фундаментални изследвания на предния фронт на световната наука в областта на теоретичната и математическа физика, физика на елементарните частици и високите енергии, ядрената физика, гравитацията и космологията, за сметка на авантюристични амбиции за метаморфоза на ИЯИЯЕ в бизнес-маркетингов агломерат с не съвсем строго научни перспективи.
          1. Считаме, че има повече от достатъчно основания вторият мандат на директорa доц. Д. Тонев и на целия му екип да бъдe предсрочно прекратен.
          2. Настояваме да не бъде допуснато кръгът около доц. Д. Тонев и неговите заместници, които се готвят да управляват (остатъците от) ИЯИЯЕ още мандати напред, да ликвидират един от стожерите на точните науки в България.
          3. Считаме, че е по-целесъобразно „Националният циклотронен център“ да премине като самостоятелно институционално звено към БАН; още повече досегашният опит демонстрира убедително, че директорът доц. Димитър Тонев не притежава необходимите качества за ръководител на един авторитетен широкопрофилен научен център за фундаментални и приложни изследвания на предния фронт на науката, който едновременно да е и пазарно-печеливша и конкурентна наукоемка бизнес-организация.

           Виж също:   НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - ПРЕДМЕТ НА МЕДИЙНИ ДИСКУСИИ

     ПРИЛОЖЕНИЯ:

     Шокиращо е закъснялото осъзнаване (от страна на някои от нас, които в наивно заблуждение като "полезни идиоти" допуснаха съдбоносен грях като поставиха на директорския пост доц. Димитър Тонев за цели два мандата) на факта, че много наши колеги още в самото начало на възкачаването на директора (2011 г.) разкриха и разобличиха буквално същите нередности в научната, кадровата, административната и финансовата политика, и свързаните с тях административни безобразия, своеволия и тормоз, както е описано и в подробния ни доклад до Председателя на БАН от м. март 2018 г.

Особено препоръчваме за справка:
     (а) Заявление от доц. д-р Светла Дренска до Председателя на БАН и УС на БАН от м. декември 2014 г. срещу кандидатурата на доц. Димитър Тонев за втори мандат като директор на ИЯИЯЕ;
     (б) Приложение към заявление от доц. д-р Светла Дренска до Председателя на БАН и УС на БАН от м. декември 2014 г. - категорично отрицателна оценка на работата на Ръководството на ИЯИЯЕ-БАН по време на първия му мандат 2011-2014 г.;
     (в) Доклад на проф. дфн Цанка Венкова от 23.04.2012 до Изпълнителния Съвет на Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) с копие до Председателя на БАН, в който доклад се съдържа молба да бъде освободена от задълженията й като ръководител на договор ДИД 02-16 финансиран от ФНИ поради създадената от ръководството на ИЯИЯЕ нетърпима обстановка на обструкции и тормоз възпрепятстващи нормалната научно-творческа дейност на колектива на договора.
     (г) Отзив от проф. Александър Мишев (SCRU, Sci. Dept., University of Oulu, Finland), бивш служител на Базовата Екологична Обсерватория "Мусала" на ИЯИЯЕ-БАН, принуден да напусне поради обструкции срещу академичното му израстване;
     (д) Рецензия от проф. дфн Кирил Крежов на дисертацията на д-р Стоян Кадалев, високо квалифициран специалист в областта на ядрената енергетика, прогонен от ИЯИЯЕ чрез "дисциплинарно уволнение".


ПРЕДХОДНИ ДОКЛАДИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН

(2) Сигнал от м. декември 2016 г. на чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов до Председателя на БАН за административни произволи на дирекцията на ИЯИЯЕ в научната и кадрова политика

(3) Сигнал от м. януари 2018 г. на чл.-кор. Емил Нисимов до Председателя на БАН относно административни обструкции от страна на дирекцията в грубо нарушение на задълженията на ИЯИЯЕ като базова организация по национални и международни проекти

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor